Si no visualiza correctamente este email, haga click aquí.
EQA ECCOM
Ley Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas
O pasado 2 de Xaneiro publicouse no DOG Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia da Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia para establecer o réxime xurídico dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que se celebren en establecementos ou espazos abertos ao público.


A norma acredita ás ECCOM, para informar e certificar a conformidade municipal destas actividades.


Primeira norma autonómica con rango legal que establece unha regulación xenérica, co obxecto de acadar un marco normativo das actividades relacionadas co ocio, e garantindo un equilibrio entre o principio de liberdade e o principio de seguridade e convivencia.


Esta lei remite, en materia de réxime de intervención administrativa, ao disposto na Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, ao tempo que incorpora, unha serie de modificacións ao dito texto legal. Se matizan determinados aspectos relacionados coa tramitación dos diferentes expedientes administrativos desde a perspectiva da súa simplificación, amparando ás ECCOM como entidades acreditadas y que as persoas interesadas poidan acadar unha máis áxil resolución dos seus procedementos.


EQA ECCOM DOG

Rúa de Ánxel Baltar 6 | bajo 3 | 15706 | Santiago (A Coruña)
Teléfono: 981 53 55 44 | eccom@eqa.es | www.eccomgalicia.es


Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que su dirección de correo electrónico está incluido en nuestra base de datos con objeto de enviarle nuestros boletines digitales. Si desea dejar de recibirlo, puede Modificar o Anular su suscripción. Para cualquier consulta, no dude en Contactar con nosotros.

Este correo es informativo, favor no responder a esta dirección de correo, ya que no se encuentra habilitada para recibir mensajes. Si requiere mayor información sobre el contenido de este mensaje, contactar en: eccom@eqa.es
EQA ECCOM Ver en castellano