Si no visualiza correctamente este email, haga click aquí.
EQA ECCOM
Instrución 1/2019 Vigo - Verificacion procedemento comunicación previa e declaración responsable
para apertura de establecementos
O pasado 08 de febreiro publicouse a Instrucción 1/2019 do Concello de Vigo relativa á fase de verificación do procedemento de Comunicación Previa e Declaración Responsable para o exercicio de actividades económicas e á apertura de establecementos destinados a estas..


Esta instrución redactase para aclarar e unificar os criterios de verificación e comprobación nas solicitudes de Comunicación Previa e Declaración Responsable na Xerencia de Urbanismo de Vigo.


O obxecto é que a tramitación municipal para a instalación, implantación ou exercicio das actividades económicas, empresariais, profesionais, industriais e comerciais realícense no menor tempo posible axilizando os procedementos de control, facilitando a EQA ECCOM o labor para informar e certificar a conformidade municipal destas actividades.


Estamos ante a primeira normativa municipal de Galicia actualizada ao decreto 144/2016 Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos (RIAE) e a súa modificación recollida na Lei 10/2017 de Espectáculos Públicos e actividades recreativas de Galicia.


EQA ECCOM

Rúa de Ánxel Baltar 6 | bajo 3 | 15706 | Santiago (A Coruña)
Teléfono: 981 53 55 44 | eccom@eqa.es | www.eccomgalicia.es


Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que su dirección de correo electrónico está incluido en nuestra base de datos con objeto de enviarle nuestros boletines digitales. Si desea dejar de recibirlo, puede Modificar o Anular su suscripción. Para cualquier consulta, no dude en Contactar con nosotros.

Este correo es informativo, favor no responder a esta dirección de correo, ya que no se encuentra habilitada para recibir mensajes. Si requiere mayor información sobre el contenido de este mensaje, contactar en: eccom@eqa.es
EQA ECCOM Galego